Integritetspolicy

Sveaviken PM AB (559387–1030, nedan Sveaviken PM) värnar din personliga integritet hos våra kunder och alla andra som på ett eller annat sätt kontaktar oss, oavsett om det är genom ett besök på vår hemsida, våra uthyrningskanaler, via e-post, boende-app eller mina sidor. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Genom den här policyn får ni information om hur Sveaviken PM behandlar dina personuppgifter. 

I och med GDPR har vi här förtydligat hur vi sparar och använder dina personuppgifter. Exempelvis när du hyr bostad genom oss och gör intresseanmälningar. När vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder (fastighetsägare) är det våra kunder som är personuppgiftsansvariga. Det gäller exempelvis dig som hyr bostad i en fastighet eller på annat sätt är boende i fastigheten. 

Sveaviken PM är däremot personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i relation till våra medarbetare, kunder, potentiella kunder, jobbsökande, webbplatsbesökare och andra intressenter. 

I en del situationer är det nödvändigt för Sveaviken PM att anlita andra parter, t.ex. IT-leverantörer för fastighetssystem, uthyrningsplattformar, låssystem, boende-app, HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt (det vill säga via annan information) kan hänföras till dig som fysisk person. De mest självklara exemplen är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagningar, lägenhetsnummer, IP-adresser med mera räknas som personuppgifter. Att behandla personuppgifter innebär at en eller flera åtgärder utförs; såsom insamling, lagring, läsning, bearbetning eller överföring av uppgifterna. 

Personuppgifter 

Sveaviken PM verksamhet utgår ifrån at vi ska uppfylla avtalsenliga krav och personuppgifter registreras och behandlas av Sveaviken PM i huvudsakligen administrativt syfte för at vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på bland annat www.sveavikenpm.se eller för at kommunicera med besökare. Har du lämnat dina personuppgifter för en specifik åtgärd kommer uppgifterna behandlas så at vi kan fullgöra åtgärden. 

Den rätsliga grunden för Sveaviken PMs behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal. I andra fall behandlar Sveaviken PM personuppgifter där det finns et berättigat intresse at fullgöra ett åtagande, men även då vi tillhandahåller information i form av marknadsföring, kundundersökningar mm. 

De här personuppgifterna behandlar vi 

Kunder 

Som kontaktperson hos en av Sveaviken PMs kunder behöver vi vissa personuppgifter i syfte at ingå avtal, administrera och fullgöra vårt avtal. Vi hanterar därför kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter. 

Kontaktar du oss själv kommer vi at behandla de personuppgifter du lämnar och som är relevanta för ditt ärende. Syftet med behandling av personuppgifterna är då at fullgöra våra skyldigheter enligt avtal, svara på frågor eller ge annan service. 

Potentiella kunder 

För at marknadsföra Sveaviken PMs tjänster samlar vi in och registrerar kontaktuppgifter till dig. Uppgifterna hämtas från offentliga – eller privata register. 

I det fall du själv har lämnat dina kontaktuppgifter kan uppgifterna komma at användas i marknadsföringssyfte för Sveaviken PMs tjänster. 

Hyresgäster 

Vi behandlar hyresgästers personuppgifter åt våra kunder. När vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder (fastighetsägare) är det våra kunder som är personuppgiftsansvariga. Det gäller exempelvis dig som hyr bostad i en fastighet eller på annat sätt är boende i fastigheten. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter. Vi kommer också at begära en kreditupplysning, ta referenser och andra kontroller som krävs av våra uppdragsgivare, vilket framgår vid uthyrning. 

Leverantörer och samarbetspartners 

Som kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners kan vi i administravt syfte komma at behandla dina personuppgifter i syfte at ingå, administrera och fullgöra avtalet med leverantören eller samarbetspartnern. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter. 

Jobbsökande 

I det fall du har sökt jobb på Sveaviken PM eller lämnat in en spontanansökan behandlar vi de uppgifter du har lämnat, exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och CV/personligt brev. 

Medarbetare 

Vi behandlar de uppgifter du har lämnat, namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och närmast anhörig vid kris. 

Boende-app 

Enskilda hyresgäster kan anmäla ärenden och administrera sitt boende/lokal i vår boende-app eller via ”mina sidor”, i det fall du hyr en lokal. Genom at använda boende-app och mina sidor så ger man samtycke till att relevanta och efterfrågade personuppgifter behandlas i enlighet med ändamålet för behandlingen och fullgörande av åtaganden, avtal. 

Webbplatsbesökare 

För at Sveaviken PMs webbplats ska vara säker samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggar kan även användas för at upptäcka och förhindra olika typer av olaglig användning, förhindra missbruk av våra tjänster och även förhindra spridning av virus, spam och trojaner. 

Cookies 

Sveaviken använder cookies. Klicka på cookieinställningar i sidfoten för att veta mer och göra dina val.

Övrigt

Utöver ovanstående behandlas personuppgifter som du själv har valt at lämna till oss, exempelvis vid efterföljande e-postkontakt. Vår utgångspunkt är alltid att inte efterfråga känsliga uppgifter, exempelvis om hälsa och betalningsförmåga. Om du däremot själv lämnar en sådan uppgift utgår vi ifrån at du vill at vi behandlar uppgifterna enligt denna policy.

Vidarebefordran av personuppgifterna

I vissa fall är det nödvändigt at dela dina personuppgifter med en leverantör till Sveaviken PM. Detta för at vi ska kunna uppfylla avtalsenliga krav och upprätthålla vår verksamhet. I dessa fall finns avtal (bl.a. personuppgiftsbiträdesavtal) mellan Sveaviken PM och leverantören och leverantören har inte rätt att använda dina personuppgifter för egna syften.
Sveaviken PM delar även dina personuppgifter med exempelvis myndigheter och försäkringsbolag, som är självständigt personuppgiftsansvariga. När personuppgifter lämnas till de här aktörerna sker det endast för at vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt det uppdrag vi har fått från dig.

I vissa fall kan Sveaviken PM komma at lämna ut dina personuppgifter till en tredje part i syfte att kunna marknadsföra våra tjänster. I dessa fall har den externa parten inte någon rätt att använda dina personuppgifter för egna syften och när det så krävs upprättas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Sveaviken PM och dessa parter. Vi använder oss av bl.a. Googles annonseringsverktyg och uppgifter behandlas i enlighet med Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy

Hur länge sparas personuppgifter – gallring 

I respektive kategori nedan redogörs för hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka gallringstider vi har för respektive behandling. Gallringstiderna varierar beroende på vår relation och i vilket avseende du haft kontakt med oss (till exempel hyresgäst, kund, arbetssökande). Vissa uppgifter kan komma at sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för at kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sveaviken PM har också en skyldighet enligt lag at spara underlag för bokföring, betalningar och transaktioner som bland annat omfattas av skattelagstiftningen. 

Sveaviken PM vidtar rimliga åtgärder för at dina personuppgifter inte sparas längre än vad som krävs enligt lag eller för at uppfylla ändamålet med insamling av uppgiften. 

Säkerhet 

Ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk kan garanteras absolut säkerhet men Sveaviken PM arbetar för at dina personuppgifter ska behandlas säkert och mot otillbörlig åtkomst. Vi ser till att de personuppgifter vi behandlar skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot bakgrund av vad som är lämpligt med tanke på personuppgiftens karaktär, omfattning och känslighet. 

Den registrerades rättigheter 

– Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter (registerutdrag). 

För at begära et registerutdrag så behöver du lämna följande uppgifter ll oss: För och efternamn, adress, postnummer och postadress, telefonnummer och e-mailadress. Du kan sedan välja mellan följande alternativ när du ska lämna in dina uppgifter: 

1. Logga in med BankID i vår boende-app och lägga upp ett ärende med information om at du önskar ett registerutdrag. OBS! Detta är endast möjligt för dig som är hyresgäst hos någon av våra kunder/fastighetsägare. 

Eller 

2. Skriva ett brev till oss där du tydligt informerar at du önskar at få registerutdrag. Det är viktigt at du undertecknar brevet om du väljer detta alternativ! Du får sedan svar från oss i form av fysiskt brev till din folkbokföringsadress. 

Skicka brevet ll Sveaviken PM, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm om du väljer alternav 2. 

– Du har rätt at begära begränsning av behandling, vilket innebär at uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. 

– Du kan också begära at personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Radering kan göras i fall där: 

  • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Du kan anmäla till Sveaviken PM om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Sveaviken PM för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner.
– Du kan också anmäla till Sveaviken PMs kundtjänst om du inte längre vill ta emot marknadsföring per e-post.
– Om du upplever at dina rättigheter inte möts av Sveaviken PM har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (se deras webbplats imy.se) rörande Sveaviken PMs behandling av dina personuppgifter.

Ibland påverkas dina rättigheter av gällande lagstiftning eller andra regelverk.
Det finns även möjlighet för dig at kräva at dina personuppgifter förs över från Sveaviken PM till dig själv eller till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Har du gett Sveaviken PM medgivande att behandla dina personuppgifter kan du även återkalla medgivandet i det fall det är möjligt, t.ex. inte när det genom hyresavtal finns ett indirekt samtycke i avtalet för fullgörande av bägge parters förpliktelser/åtaganden.
Sveaviken PM sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi inte har en laglig grund för behandling av dina uppgifter.

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter som rör behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på kundservice@sveavikenpm.se